| Avtor:

Občina Cankova

Na južnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero.

Občina Cankova je del pomurske statistične regije. Meri 31 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 174. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 1.900 prebivalcev (približno 900 moških in 1.000 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 186. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 62 prebivalcev; torej je bilagostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -5,2 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -15,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -20,5 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 41,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 120 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 45 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 62 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 190 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 80 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 51 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %)

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 22,0 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 5 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1 %.

Vsak 9. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (115 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 372 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 94 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 222 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 182 kg manj kot v celotni Sloveniji.

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km2 31 20.273
Število prebivalcev 1.907 2.042.335
Število moških 927 1.011.767
Število žensk 980 1.030.568
Naravni prirast -10 3.106
Skupni prirast -39 14.614
Število vrtcev v občini 1 863
Število otrok v vrtcih 45 71.124
Število učencev v osnovnih šolah 185 160.252
Število dijakov (po prebivališču) 80 85.030
Število študentov (po prebivališču) 91 114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 685 858.171
Število zaposlenih oseb 226 767.373
Število samozaposlenih oseb 172 90.798
Število registriranih brezposelnih oseb 193 86.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.365 1.438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 921,55 930
Število podjetij 107 160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 11.938 83.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad 708 838.252
Število osebnih avtomobilov 976 1.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 424 825.747

Vir: http://www.stat.si/ObcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=15 (9.6.2012)