| Avtor:

Občina Gornji Petrovci

Občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Čeprav je to manjša občina, pa je v njej kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov ter zanimivih turističnih točk.

Občina Gornji Petrovci je del pomurske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 102. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 2.300 prebivalcev (približno 1.100 moških in 1.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 177. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 33 prebivalcev; torej je bilagostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -8,1 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -5,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -13,6 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 45,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 193 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 50 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 68 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 130 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 80 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 4 diplomanti; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 28 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 23 %.

Vsak 10. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (77 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 467 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 52 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (47 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 144 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 260 kg manj kot v celotni Sloveniji.

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km2 67 20.273
Število prebivalcev 2.209 2.042.335
Število moških 1.051 1.011.767
Število žensk 1.158 1.030.568
Naravni prirast -18 3.106
Skupni prirast -30 14.614
Število vrtcev v občini 1 863
Število otrok v vrtcih 50 71.124
Število učencev v osnovnih šolah 128 160.252
Število dijakov (po prebivališču) 83 85.030
Število študentov (po prebivališču) 71 114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 903 858.171
Število zaposlenih oseb 274 767.373
Število samozaposlenih oseb 277 90.798
Število registriranih brezposelnih oseb 153 86.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.036,91 1.438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 714,99 930
Število podjetij 99 160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 8.768 83.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.025 838.252
Število osebnih avtomobilov 1.023 1.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 317 825.747

Vir: http://www.stat.si/ObcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=43 (9.6.2012)