| Avtor:

Občina Hodoš

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Občina Hodoš je del pomurske statistične regije. Meri 18 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 201. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 400 prebivalcev (približno 200 moških in 200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 210. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 18 prebivalcev; torej je bilagostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -15,6 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -6,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -21,9 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 44,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 195 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 13 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 87 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo manj kot 10 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 10 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 3 diplomanti; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 20 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 17 %.

Vsak 10. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 470 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 65 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (45 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 197 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 207 kg manj kot v celotni Sloveniji.

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km2 18 20.273
Število prebivalcev 320 2.042.335
Število moških 155 1.011.767
Število žensk 165 1.030.568
Naravni prirast -5 3.106
Skupni prirast -7 14.614
Število vrtcev v občini 1 863
Število otrok v vrtcih 13 71.124
Število učencev v osnovnih šolah 7 160.252
Število dijakov (po prebivališču) 12 85.030
Število študentov (po prebivališču) 11 114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 117 858.171
Število zaposlenih oseb 26 767.373
Število samozaposlenih oseb 40 90.798
Število registriranih brezposelnih oseb 19 86.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.144,92 1.438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 772,64 930
Število podjetij 14 160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 911 83.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad 148 838.252
Število osebnih avtomobilov 143 1.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 63 825.747

Vir: http://www.stat.si/ObcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=48 (9.6.2012)