| Avtor:

Občina Moravske Toplice

Sredi Prekmurja, na mestu, kjer se stikajo nižinska predela Ravensko in Dolinsko ter gričevnato Goričko, leži občina Moravske Toplice. Narodnostno in versko mešana občina je turistično zelo dejavna – Terme Moravske Toplice.

Občina Moravske Toplice je del pomurske statistične regije. Meri 145 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 46. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 6.000 prebivalcev (približno 3.000 moških in 3.000 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 85. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 42 prebivalcev; torej je bilagostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -4,6 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -9,3 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 142 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 175 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 77 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 370 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 240 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 %.

Vsak 12. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.001 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 475 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 132.100 prihodov in 503.000 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 4,4 % vseh prihodov in 5,6 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 340 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 64 kg manj kot v celotni Sloveniji.

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km2 145 20.273
Število prebivalcev 6.029 2.042.335
Število moških 2.996 1.011.767
Število žensk 3.033 1.030.568
Naravni prirast -28 3.106
Skupni prirast -56 14.614
Število vrtcev v občini 6 863
Število otrok v vrtcih 175 71.124
Število učencev v osnovnih šolah 369 160.252
Število dijakov (po prebivališču) 237 85.030
Število študentov (po prebivališču) 294 114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.373 858.171
Število zaposlenih oseb 1.097 767.373
Število samozaposlenih oseb 518 90.798
Število registriranih brezposelnih oseb 429 86.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.183,93 1.438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 797,83 930
Število podjetij 325 160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 47.621 83.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad 2.848 838.252
Število osebnih avtomobilov 2.960 1.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 2.050 825.747

Vir: http://www.stat.si/ObcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=106 (9.6.2012)