| Avtor:

Predlogi o spremembah zakonov na finančnem področju

Ministrstvo za finance je objavilo tri osnutke predlogov novel, in sicer Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku. Ti osnutki zakonov predstavljajo drugi reformni paket, katerega namen je administrativno razbremeniti zavezance. Poleg tega pa urejajo vprašanja, ki jih je treba na novo urediti oziroma spremeniti.

Osnutek novele Zakona o dohodnini vključuje spremembe na področju vrednotenja bonitet v obliki privatne uporabe službenih osebnih motornih vozil. Prav tako odpravlja neenako obravnavo dobička, ki je bil dosežen z odsvojitvijo nepremičnine v primeru prenosa le-te iz naslova razlastitev glede na način prenosa. Prilagojena pa bo tudi davčna obravnava dohodkov, ki so povezani s prostovoljnim delom oziroma z dobički od naložb v investicijske sklade.

Pavšalna obdavčitev

Drugi reformni paket prinaša uveljavitev oziroma olajšanje pogojev za pavšalno obdavčitev poslovnih subjektov z najmanjšim obsegom letnega prometa. Predlog navaja, da se pavšalna obdavčitev uveljavi tako, da se razširijo možnosti za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov po zakonu o dohodnini, in da se enak način ugotavljanja davčne osnove uvede tudi v zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Značilnosti nove ureditve pavšalne obdavčitve so, da jo lahko uveljavi zavezanec, katerega letni obseg prihodkov ne presega 50.000 evrov. Potem, da se višina normiranih odhodkov določi v obsegu 60 % prihodkov in da se ugotavljanje prihodkov uvaja po načelu obračunane realizacije tako za pravne kot za fizične osebe. Na področju davka od dohodkov iz dejavnosti fizičnih oseb se uvaja cedularna obdavčitev zavezancev, ki se odločijo za tak način ugotavljanja davčne osnove, in sicer se davek določi v višini 20 % davčne osnove, na področju davka od dohodkov pravnih oseb pa se višina davka določi na podlagi veljavne stopnje davka. Prav tako se ukinjajo posebnosti pavšalne obdavčitve, ki so doslej veljale na področju osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti fizičnih oseb.

V osnutku novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb predlagajo ureditev, s katero bodo na viru v Sloveniji obdavčene le točno določene storitve. S tem pa naj bi bilo olajšano poslovanje poslovnim subjektom. Razširil se bo tudi nabor namenov, za katere zavezanci lahko namenijo donacije nepridobitnim organizacijam.

Novela Zakona o davčnem postopku

V osnutek novele Zakona o davčnem postopku je vključena sprememba glede ureditve medsebojne pomoči na področju obdavčevanja med članicami Evropske unije. Zaostrene so tudi prepovedi glede uporabe računalniških programov, ki omogočajo naknadno brisanje ali spreminjanje podatkov in odpravljajo nejasnosti v zvezi z naknadnim popravljanjem obračunov davkov. V osnutku je tudi predlagano elektronsko pošiljanje aktov in podatkov bankam, ki opravljajo naloge izvršbe.

Ministrstvo za finance meni, da se ob nespremenjenih drugih okoliščinah pričakuje za približno 4,3 milijone evrov manj davčnih prihodkov od načrtovanih. Vendar ta ocena ne vključuje možnosti povišanja prihodkov, do katerega bi lahko prišlo zaradi zmanjšanja sive ekonomije. Ministrstvo poudarja tudi, da bodo rešitve v praksi uresničljive le, če bo uveljavljena tudi sprememba Zakona o davku na dodano vrednost, s katero bo povišan prag letnih prihodkov za obvezen vstop v sistem DDV.

VIR:http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/3/1306/4a08353486e338fdf54eca483488e7b9/