| Avtor:

Ravnanje z nevarnimi azbestnimi odpadki v Sloveniji

Poročilo s seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s problematiko ravnanja z nevarnimi azbestnimi odpadki v Sloveniji

Dne 24.01.2013 je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala 17. seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje na temo Problematika ravnanja z nevarnimi azbestnimi odpadki v Sloveniji. Vabljeni smo bili predstavniki iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za delo, Inštitut za varovanje zdravja, UKC Ljubljana, Inštitut za medicino dela, prometa in športa, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Komunala,  javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, društvo OZA obolelih zaradi azbesta in Zveza SABS sindikat obolelih zaradi azbesta ter Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

Na sejo smo bili vabljeni, ker smo v novembru 2012 na Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota skupaj z Kliničnim inštitut za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana in Inštitutom za varovanje zdravja RS organizirali strokovno konferenco o azbestnih odpadkih. Namen konference je bil širši javnosti predstaviti posledice azbesta in azbestnih odpadkov na zdravje ljudi in okolje, preventivne ukrepe, s katerimi lahko ljudi in naravo obvarujemo pred škodljivimi vplivi te nevarne snovi ter  informacije in znanje o pravilnem ravnanju z azbestom. Želeli smo opozoriti na nevarnost,  ki jo izdelki z azbestom še vedno pomenijo za ljudi in okolje ter tako zmanjšati posledice izpostavljenosti.

Na seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje so poslanci obravnavali problematiko ravnanja z nevarnimi azbestnimi odpadki v Sloveniji.

Po strokovni predstavitvi predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana, asistent dr. Metode Dodič Fikfak o azbestnih odpadkih in zdravstvenih posledicah nepravilnega ravnanja z njimi ter po razpravah vabljenih gostov in poslancev so bili podani predlogi sklepov Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kateri so bili tudi 100% izglasovani.

Podani so bili sledeči sklepi:

1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje (Odbor) poziva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da čim prej pripravi konkretne  rešitve za izboljšanje sistema na področju ravnanja z azbestnimi odpadki.

2. Odbor ugotavlja, da je odlaganje nevarnih azbestnih odpadkov sicer urejeno, vendar je višina stroškov, ki jih v ta namen morajo plačati občani, različna po posameznih občinah, zato predlaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da za vse prebivalce Slovenije poenoti pogoje za odstranjevanje in odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest.

3. Odbor predlaga, da se preučita možnost, po katerima bi bilo odlaganje azbestnih odpadkov na vseh odlagališčih v Sloveniji brezplačno, odstranjevanje nevarnih azbestnih odpadkov pa subvencionirano.

4. Odbor predlaga, da se poostri nadzor nad ravnanjem z azbestnimi odpadki in poziva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja na tem področju.

5. Odbor ocenjuje, da je med prebivalci Slovenije poznavanje materialov, ki vsebujejo azbest, zaščitnih sredstev in varnega načina dela pri ravnanju s temi materiali pomanjkljivo, zato predlaga Vladi in lokalnim skupnostim, da začnejo z akcijo ozaveščanja prebivalstva o nevarnosti rabe in rokovanja z azbestom, predvsem z azbestnimi odpadki.

6. Odbor predlaga Vladi, da dopolni nacionalne smernice za azbest, ki so bile narejene  leta 1999 z vključitvijo zdravstvenega, socialnega in delovno-pravnega in okoljskega vidika te problematike za obdobje 2000 – 2013.

Pripravila: Jožica Goričanec, dipl. san. inženir, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota