| Avtor:

Z dodatnimi sredstvi za boljši položaj najbolj ranljivih

Ljubljana – Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je imela danes, 7. oktobra, novinarsko konferenco, na kateri je predstavila pomen sprememb, ki jih prinašata Zakon o spremembah in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Z pomočjo omenjenih zakonov bi vlada rada izboljšala položaj socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva, predvsem enostarševskih in velikih družin. Ministrica je ob tem izrazila tudi veselje, da so uspeli zagotoviti potrebna sredstva, saj tudi po prerazporeditvah med posameznimi ukrepi, to še vedno pomeni okrog 10 milijonov evrov dodatnih sredstev.

Vir: www.primorske.si

Vir: www.primorske.si

Po predlogu sprememb obeh zakonov se bo upošteval bolj realni materialni položaj vlagatelja kot doslej, ko so se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto. Pri pravici do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca, se bodo po novem upoštevali novi periodični dohodki in ne tisti, ki jih je oseba prejemala v preteklem letu (na primer plača), v primeru, da ima prosilec nov vir dohodka (na primer nadomestilo za brezposelnost).

V dohodek družine se po novem ne bo več všteval celotni otroški dodatek, ampak le otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino, ki pa bo še dodatno znižan za 20 % otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu, to sedaj znaša 22,80 evrov. V premoženje prav tako ne bodo spadali krediti bank, ki bodo namenjeni izključno nakupu ali gradnji. Ugodneje pa bo upoštevan tudi dohodek od študentskega dela.

Centri za socialno delo bodo po novem imeli bolj proste roke pri (ne)upoštevanju nepremičnine, v kateri posameznik ne živi in za katero je mogoče sklepati, da si z njo preživetja začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati.

Pri dedovanju bo pomembna novost to, da ne bo potrebno vračati denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči, ki jo je oseba prejela za 12 ali manj mesecev. Če pa je oseba pomoč prejemala več kot 12 mesecev, bo odslej morala vrniti le 2/3 na novo izračunane prejete pomoči.

Pri varstvenem dodatku se za pridobitev ne bo upoštevalo premoženje oziroma denarna sredstva samske osebe v višini do 2500 evrov, ki trenutno znaša 795,66 evrov oziroma družine do 3500 evrov, ki znaša 1.194 evrov, ampak bo upokojenkam, mlajšim od 63 let, in upokojencem, mlajšim od 65 let omogočen dostop do invalidskih komisij ZPIZ za pridobitev mnenja o nezmožnosti za delo, kar bo povečalo njihove možnosti za pridobitev varstvenega dodatka. Glede dedovanja osebe, ki je prejemala varstveni dodatek, je vlada predlagala, da bi se tako, kot pri socialni pomoči omejilo samo do višine 2/3 prejete pomoči.

Pri sofinanciranju šolske in dijaške prehrane, vlada predlaga, da se ohrani sedanji sistem sofinanciranja, po katerem je v preteklem šolskem letu subvencijo prejelo 165.000 učencev in dijakov, ob tem pa centrom za socialno delo ne bodo več treba izdajati odločb o tem, saj bodo upravičenost do subvencije malice in kosila šole ugotavljale glede na podatek iz odločbe o otroškem dodatku. Tudi o subvenciji vrtca se bo po novem odločalo za eno leto in ne za koledarsko leto kot do zdaj, kar bo pomembna administrativna razbremenitev za centre.

Na novo je vlada opredelila tudi posebni obliki izredne denarne socialne pomoči, in sicer pogrebnino in posmrtnino, ki ne bosta več univerzalni pravici, pač pa bosta vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na dohodkovni položaj posameznika.

Večina novosti bo uveljavljena s 1. januarjem, nekatere, kjer je potrebnih več prilagoditev v informacijskem sistemu, pa 1. 9. 2014. Ministrica je napovedala tudi nadaljnje spremembe na tem področju, ki bodo šle predvsem v smeri poenostavitve postopkov.

Prispevek: Anja Vlaj

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti